O kancelarii

Jestem członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Ukończyłam studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.

Jeszcze w czasie studiów pracowałam na rzecz Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej przy wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL – sekcja karna. Po ukończeniu studiów odbywałam praktyki w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Gdańsku oraz w Biurze Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Gdańsku.

Wraz z początkiem stycznia 2013 roku rozpoczęłam odbywanie aplikacji adwokackiej przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku, zakończonej złożeniem wiosną 2016 roku egzaminu adwokackiego z pozytywnym wynikiem. Tym samym uzyskałam uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata.

W trakcie odbywania aplikacji adwokackiej pracowałam w jednej z wiodących Kancelarii Prawnych na Pomorzu. Moja praca w Kancelarii wiązała się z udzielaniem pomocy prawnej zarówno osobom fizycznym, jak i przedsiębiorcom, w tym w dużej mierze spółkom z udziałem Skarbu Państwa oraz spółkom z branży energetycznej. Równocześnie zdobyłam także doświadczenie w zakresie zastępstwa procesowego przed sądami oraz innymi instytucjami.

Wierzę, że zdobyte przez mnie doświadczenie, pozwoli mi jak najlepiej zająć się Państwa sprawą. Praca jest moją pasją. Wykonywanie zawodu adwokata, choć żmudne i wymagające, daje mi ogromną satysfakcję. Każda udzielona porada prawna, która pozwala mi komuś pomóc, stwarza we mnie poczucie, że to co robię jest ważne i potrzebne.

Prywatnie – lubię jeździć na rowerze, spacerować brzegiem morza albo środkiem lasu oraz gotować.

Zapraszam do współpracy!

Zakres usług

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną osobom fizycznym oraz przedsiębiorcom. W zakres świadczonej pomocy prawnej w szczególności wchodzą takie dziedziny prawa jak:

Prawo karne i karnoskarbowe

 • obrona oskarżonego i obwinionego na wszystkich etapach postępowania – począwszy od postępowania przygotowawczego, poprzez postępowanie sądowe, aż do postępowania wykonawczego (warunkowe przedterminowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary, dozór elektroniczny),
 • reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym w roli oskarżyciela posiłkowego, dochodzenie roszczeń z tytułu nawiązki i naprawienia szkody w postępowaniu karnym.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • ustalenie istnienia stosunku pracy, niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy, zapłata wynagrodzenia,
 • dochodzenie roszczeń związanych z wypadkami przy pracy, karami porządkowymi, mobbingiem, zakazem konkurencji,
 • zbiorowe prawo pracy, związki zawodowe i prawa pracowników – analiza wszelkich dokumentów wewnątrzzakładowych, w tym m.in. ZUZP, PUZP, regulaminu ZFŚS, regulaminów programów dobrowolnych odejść pracowniczych,
 • sporządzanie odwołań od decyzji ZUS i zastępstwo procesowe w sprawach o przyznanie renty, emerytury, zasiłku chorobowego oraz macierzyńskiego.

Audyty prawne – due diligence

 • kompleksowe audyty prawne badające sytuację prawną przedsiębiorstw,
 • due diligence poprzedzające dokonanie transakcji kupna – sprzedaży części bądź całości przedsiębiorstwa,
 • badanie prawidłowości wykorzystania dofinansowań unijnych.

Prawo administracyjne i podatkowe

 • Prawo pomocy społecznej – doradztwo w zakresie przysługujących form pomocy, procedury „Niebieskiej Karty”, funkcji Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Prawo zamówień publicznych – zamówienia sektorowe, przygotowywanie dokumentów przetargowych, opiniowanie umów,
 • sporządzanie odwołań od decyzji organów administracyjnych oraz wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych,
 • sporządzanie wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej,
 • koncesje, zezwolenia, pozwolenia – pozwolenia wodnoprawne, pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami, pozwolenia środowiskowe.

Prawo cywilne i rodzinne

 • dochodzenie należności i odszkodowań,
 • dochodzenie zwrotu środków wpłaconych na polisolokaty,
 • prawo nieruchomości – nabycie, utrata, ochrona własności, zasiedzenie współwłasność, służebność przesyłu, służebność drogi koniecznej, użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawa, najem okazjonalny, prawo sąsiedzkie, ochrona praw członków wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni, mieszkańców mieszkań zakładowych oraz socjalnych, wywłaszczenia,
 • sprawy spadkowe – kompleksowa opieka nad spadkodawcą oraz spadkobiercą, nabycie i dział spadku, sprawy o zachowek, testament, niegodność dziedziczenia,
 • sprawy rodzinne – sprawy między małżonkami – separacja, rozwód, podział majątku wspólnego, kontakty i opieka nad dziećmi, alimentacja.

Prawo gospodarcze

 • kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych,
 • kompleksowe przygotowanie i analiza umów gospodarczych, w tym umów z zakresu IT,
 • postępowania rejestrowe – KRS oraz rejestr zastawów,
 • przygotowywanie dokumentów wewnętrznych przedsiębiorstwa – regulaminy, uchwały, protokoły,
 • Prawo energetyczne, w tym energetyka odnawialna,
 • Prawo wodne – dochodzenie odszkodowań na podstawie ustawy – Prawo wodne,
 • Prawo ochrony środowiska – ochrona przed hałasem, opłaty za korzystanie ze środowiska, gospodarka odpadami.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Marta Kosecka
ul. Starowiejska 58/11
81-356 Gdynia

+48 507-025-782
kontakt@adwokatkosecka.pl

NIP: 6472438273

Z uwagi na charakter mojej pracy, dla Państwa komfortu, osobista wizyta w Kancelarii powinna zostać wcześniej umówiona telefonicznie bądź mailowo.

Mapa dojazdu