O kancelarii

Jestem członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Ukończyłam studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.

Jeszcze w czasie studiów pracowałam na rzecz Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej przy wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL – sekcja karna. Po ukończeniu studiów odbywałam praktyki w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Gdańsku oraz w Biurze Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Gdańsku.

Wraz z początkiem stycznia 2013 roku rozpoczęłam odbywanie aplikacji adwokackiej przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku, zakończonej złożeniem wiosną 2016 roku egzaminu adwokackiego z pozytywnym wynikiem. Tym samym uzyskałam uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata.

W trakcie odbywania aplikacji adwokackiej pracowałam w jednej z wiodących Kancelarii Prawnych na Pomorzu. Moja praca w Kancelarii wiązała się z udzielaniem pomocy prawnej zarówno osobom fizycznym, jak i przedsiębiorcom, w tym w dużej mierze spółkom z udziałem Skarbu Państwa oraz spółkom z branży energetycznej. Równocześnie zdobyłam także doświadczenie w zakresie zastępstwa procesowego przed sądami oraz innymi instytucjami.

Wierzę, że zdobyte przez mnie doświadczenie, pozwoli mi jak najlepiej zająć się Państwa sprawą. Praca jest moją pasją. Wykonywanie zawodu adwokata, choć żmudne i wymagające, daje mi ogromną satysfakcję. Każda udzielona porada prawna, która pozwala mi komuś pomóc, stwarza we mnie poczucie, że to co robię jest ważne i potrzebne.

Prywatnie – lubię jeździć na rowerze, spacerować brzegiem morza albo środkiem lasu oraz gotować.

Zapraszam do współpracy!

Zakres usług

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną osobom fizycznym oraz przedsiębiorcom. W zakres świadczonej pomocy prawnej w szczególności wchodzą takie dziedziny prawa jak:

Sprawy karne i wykroczeniowe

 • obrona oskarżonego i obwinionego na wszystkich etapach postępowania – począwszy od postępowania przygotowawczego, poprzez postępowanie sądowe, aż do postępowania wykonawczego,
 • sporządzanie wniosków o warunkowe umorzenie postępowania karnego, zażaleń na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy, doradztwo i sporządzanie pism procesowych w zakresie wykroczeń i przestępstw drogowych (kolizje, wypadki) oraz związanych z prowadzeniem pojazdu pod wypływem alkoholu,
 • reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym w roli oskarżyciela posiłkowego, dochodzenie roszczeń z tytułu nawiązki i naprawienia szkody w postępowaniu karnym.

Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

 • ustalenie istnienia stosunku pracy, niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy, zapłata wynagrodzenia,
 • dochodzenie roszczeń związanych z wypadkami przy pracy, karami porządkowymi, mobbingiem, zakazem konkurencji,
 • zbiorowe prawo pracy, związki zawodowe i prawa pracowników – analiza wszelkich dokumentów wewnątrzzakładowych, w tym m.in. ZUZP, PUZP, regulaminu ZFŚS, regulaminów programów dobrowolnych odejść pracowniczych,
 • sporządzanie odwołań od decyzji ZUS i zastępstwo procesowe w sprawach o przyznanie renty, emerytury, zasiłku chorobowego oraz macierzyńskiego.

Ochrona danych osobowych – RODO

 • kompleksowe wdrożenie RODO w przedsiębiorstwie,
 • audyt RODO w przedsiębiorstwie wraz z wdrożeniem koniecznych zmian,
 • bieżące doradztwo prawne w zakresie zagadnień związanych z ochroną danych osobowych,
 • przygotowywanie i opiniowanie dokumentów zgodnych z RODO,
 • szkolenia w zakresie RODO.

Branża gastronomiczna – HORECA

 • stała obsługa prawna przedsiębiorstw z branży gastronomicznej,
 • bieżące doradztwo prawne w zakresie prowadzonej działalności gastronomicznej,
 • przygotowywanie i opiniowanie dokumentów (umów, regulaminów) związanych z prowadzeniem biznesu w branży gastronomicznej,
 • szkolenia dla osób działających w branży gastronomicznej.

Klienci indywidualni

 • dochodzenie zaległych należności i należnych odszkodowań,
 • sporządzanie reklamacji w ramach sprzedaży konsumenckiej,
 • sporządzanie reklamacji oraz prowadzenie spraw przeciwko Bankom oraz innym instytucjom finansowym,
 • prawo nieruchomości – nabycie, utrata, ochrona własności, zasiedzenie współwłasność, służebność przesyłu, służebność drogi koniecznej, najem i dzierżawa, najem okazjonalny, prawo sąsiedzkie,
 • sprawy spadkowe – kompleksowa opieka nad spadkodawcą oraz spadkobiercą, nabycie i dział spadku, sprawy o zachowek, testament, niegodność dziedziczenia,
 • sprawy rodzinne – sprawy między małżonkami – separacja, rozwód, podział majątku wspólnego, kontakty i opieka nad dziećmi, władza rodzicielska, zasądzenie, podwyższenie, obniżenie alimentów.

Przedsiębiorcy

 • kompleksowa, stała obsługa podmiotów gospodarczych,
 • kompleksowe przygotowanie i analiza umów gospodarczych, w tym umów z zakresu IT,
 • przygotowywanie kompleksowych opinii prawnych,
 • kompleksowe audyty prawne, badające sytuację prawną przedsiębiorstw,
 • due diligence poprzedzające dokonanie transakcji kupna – sprzedaży części bądź całości przedsiębiorstwa,
 • badanie prawidłowości wykorzystania dofinansowań unijnych,
 • postępowania rejestrowe – KRS oraz rejestr zastawów,
 • sporządzanie wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej,
 • koncesje, zezwolenia, pozwolenia – zezwolenia na sprzedaż alkoholu, pozwolenia na zajęcie pasa ruchu drogowego, pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Marta Kosecka
ul. Starowiejska 58/11
81-356 Gdynia

+48 507-025-782
kontakt@adwokatkosecka.pl

NIP: 6472438273

Z uwagi na charakter mojej pracy, dla Państwa komfortu, osobista wizyta w Kancelarii powinna zostać wcześniej umówiona telefonicznie bądź mailowo.

Mapa dojazdu