O kancelarii

Jestem członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Ukończyłam studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.

Jeszcze w czasie studiów pracowałam na rzecz Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej przy wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL – sekcja karna. Po ukończeniu studiów odbywałam praktyki w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Gdańsku oraz w Biurze Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Gdańsku.

Wraz z początkiem stycznia 2013 roku rozpoczęłam odbywanie aplikacji adwokackiej przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku, zakończonej złożeniem wiosną 2016 roku egzaminu adwokackiego z pozytywnym wynikiem. Tym samym uzyskałam uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata.

W trakcie odbywania aplikacji adwokackiej pracowałam w jednej z wiodących Kancelarii Prawnych na Pomorzu. Moja praca w Kancelarii wiązała się z udzielaniem pomocy prawnej zarówno osobom fizycznym, jak i przedsiębiorcom, w tym w dużej mierze spółkom z udziałem Skarbu Państwa oraz spółkom z branży energetycznej. Równocześnie zdobyłam także doświadczenie w zakresie zastępstwa procesowego przed sądami oraz innymi instytucjami.

Wierzę, że zdobyte przez mnie doświadczenie, pozwoli mi jak najlepiej zająć się Państwa sprawą. Praca jest moją pasją. Wykonywanie zawodu adwokata, choć żmudne i wymagające, daje mi ogromną satysfakcję. Każda udzielona porada prawna, która pozwala mi komuś pomóc, stwarza we mnie poczucie, że to co robię jest ważne i potrzebne.

Prywatnie – lubię jeździć na rowerze, spacerować brzegiem morza albo środkiem lasu oraz gotować.

Zapraszam do współpracy!

Zakres usług

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną osobom fizycznym oraz przedsiębiorcom. W zakres świadczonej pomocy prawnej w szczególności wchodzą takie dziedziny prawa jak:

Sprawy karne i wykroczeniowe

 • obrona oskarżonego i obwinionego na wszystkich etapach postępowania – począwszy od postępowania przygotowawczego, poprzez postępowanie sądowe, aż do postępowania wykonawczego,
 • sporządzanie wniosków o warunkowe umorzenie postępowania karnego, zażaleń na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy, doradztwo i sporządzanie pism procesowych w zakresie wykroczeń i przestępstw drogowych (kolizje, wypadki) oraz związanych z prowadzeniem pojazdu pod wypływem alkoholu,
 • reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym w roli oskarżyciela posiłkowego, dochodzenie roszczeń z tytułu nawiązki i naprawienia szkody w postępowaniu karnym.

Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

 • ustalenie istnienia stosunku pracy, niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy, zapłata wynagrodzenia,
 • dochodzenie roszczeń związanych z wypadkami przy pracy, karami porządkowymi, mobbingiem, zakazem konkurencji,
 • analiza i przygotowanie dokumentów związanych z zatrudnieniem - regulaminy pracy, wynagradzania, klauzule poufności, regulamin ZFŚS i inne,
 • sporządzanie odwołań od decyzji ZUS i zastępstwo procesowe w sprawach o przyznanie renty, emerytury, zasiłku chorobowego oraz macierzyńskiego.

Ochrona danych osobowych – RODO

 • kompleksowe wdrożenie RODO w przedsiębiorstwie,
 • audyt RODO w przedsiębiorstwie wraz z wdrożeniem koniecznych zmian,
 • bieżące doradztwo prawne w zakresie zagadnień związanych z ochroną danych osobowych,
 • przygotowywanie i opiniowanie dokumentów zgodnych z RODO,
 • szkolenia w zakresie RODO.

Branża gastronomiczna – HORECA

 • stała obsługa prawna przedsiębiorstw z branży gastronomicznej - restauracji, cateringów,
 • bieżące doradztwo prawne w zakresie prowadzonej działalności gastronomicznej,
 • przygotowywanie projektów umów na organizację wesel i innych przyjęć okolicznościowych,
 • przygotowywanie i opiniowanie dokumentów (umów, regulaminów) związanych z prowadzeniem biznesu w branży gastronomicznej,
 • pomoc w uzyskaniu zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
 • szkolenia dla osób działających w branży gastronomicznej.

Klienci indywidualni

 • dochodzenie zaległych należności i należnych odszkodowań,
 • sporządzanie reklamacji w ramach sprzedaży konsumenckiej,
 • sporządzanie reklamacji oraz prowadzenie spraw przeciwko Bankom oraz innym instytucjom finansowym,
 • prawo nieruchomości – sporządzanie umów najmu, w tym najmu okazjonalnego,
 • sprawy spadkowe – kompleksowa opieka nad spadkodawcą oraz spadkobiercą, nabycie i dział spadku, sprawy o zachowek, testament, niegodność dziedziczenia,
 • sprawy rodzinne – sprawy między małżonkami – separacja, rozwód, podział majątku wspólnego, kontakty i opieka nad dziećmi, władza rodzicielska, zasądzenie, podwyższenie, obniżenie alimentów.

Przedsiębiorcy

 • kompleksowa, stała obsługa podmiotów gospodarczych,
 • kompleksowe przygotowanie i analiza umów gospodarczych, w tym umów z zakresu IT,
 • przygotowywanie kompleksowych opinii prawnych,
 • kompleksowe audyty prawne, badające sytuację prawną przedsiębiorstw,
 • due diligence poprzedzające dokonanie transakcji kupna – sprzedaży części bądź całości przedsiębiorstwa,
 • postępowania rejestrowe – KRS oraz rejestr zastawów,
 • sporządzanie wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Marta Kosecka
ul. Starowiejska 58/11
81-356 Gdynia

+48 507-025-782
kontakt@adwokatkosecka.pl

NIP: 6472438273

Z uwagi na charakter mojej pracy, dla Państwa komfortu, osobista wizyta w Kancelarii powinna zostać wcześniej umówiona telefonicznie bądź mailowo.

  Mapa dojazdu

  RODO

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest adwokat Marta Kosecka, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Adwokacka Adwokat Marta Kosecka z siedzibą w Gdyni.

  Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych („RODO”).

  Przetwarzam Twoje dane osobowe w celu świadczenia na Twoją rzecz usług prawnych, podjęcia działań niezbędnych do rozpoczęcia świadczenia takich usług lub odpowiedzi na kierowane do mnie wiadomości mailowe (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie stanowiło przeszkodę, a nawet uniemożliwiało  świadczenie na Twoją rzecz usług prawnych przez Kancelarię.

  Może zdarzyć się tak, że będę przekazywała Twoje dane do zewnętrznych odbiorców (z zachowaniem wszelkich wymogów zapewnienia ich bezpieczeństwa, wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych), gdy będzie to niezbędne dla zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przeze mnie usług prawnych, a także spełnienia ciążących na mnie obowiązków prawnych. Powyższe obejmuje w szczególności dostawców usług pocztowych oraz dostawców usług teleinformatycznych.

  Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do wypełnienia celów opisanych powyżej, tj.  świadczenia na Twoją rzecz usług prawnych, a po ich zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa lub niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora.

  Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

  W związku z ochroną Twoich danych osobowych przysługuje Ci szereg praw, wynikających z przepisów RODO. Należą do nich:

  • prawo do sprostowania danych, w razie gdyby okazało się, że przetwarzane dane są niepoprawne,
  • prawo dostępu do swoich danych, rozumiane jako prawo do uzyskania informacji o przetwarzanych danych osobowych oraz prawo do uzyskania ich kopii,
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadkach określonych przepisami RODO,
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia tych danych, które przekazałeś administratorowi.

  Ponadto przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że procesy przetwarzania danych osobowych przez administratora naruszają prawo.

  Kontakt ze mną jest możliwy pod adresem: kontakt@adwokatkosecka.pl